“A zene ott kezdődik, ahol a szó hatalma véget ér.”

Claude Debussy

BEIRATKOZÁS

KRÉTA E-NAPLÓ

A Fóti Zeneiskola-AMI 2020/2021-es tanév járványügyi rendje

Fóti Zeneiskola AMI 2020_2021 tanév járványügyi rendje

Járványügyi rendelkezés 2020. október 1-től

Tisztelt Szülők, Kedves Növendékek!

A 431/2020. (IX. 18.) Korm. Rend. értelmében 2020. október 1-től kötelező az intézmény területére történő belépés előtt a testhőmérséklet-mérés, ezt a tanterem előtt várakozó növendéken a szaktanár fogja elvégezni, kapcsolódva ezzel a korábbi eljárásrendhez.

Eszerint addig nem léphet be a terembe a növendék, amíg az előző nem távozott!

Az országos tisztifőorvos által meghatározott 37.8 fok feletti érték esetén a törvényes képviselőt haladéktalanul értesítjük és elkülönítjük a növendéket!

A tanuló betegsége után csak orvosi igazolással térhet vissza az intézménybe!

2020. október 1-től szülő, kísérő nem léphet az intézmény területére, ezért kérjük, hogy – szükség esetén – e-mailben, vagy telefonon vegyék fel a kapcsolatot a kedves Szülők az intézménnyel vagy a szaktanárral.

Tisztelettel:

Illés Erika intézményvezető sk

Beiratkozás a 2020/2021-es tanévre

FIGYELEM!

Beiratkozás a Fóti Zeneiskolába régi és új növendékek számára:

2020. szeptember 2-án (szerdán), 3-án (csütörtökön), 

4-én (pénteken) 13-18 óráig a Zeneiskola épületében.

(2151 Fót, Dózsa György út 12-14.)

 

FONTOS VÁLTOZÁSOK A BEIRATKOZÁS MENETÉBEN!

A beiratkozási dokumentumot a folyamat gyorsítása érdekében internetes felületen kell kitölteni!

Az online felület elérhető bal oldalon a BEIRATKOZÁS alatt.

Akik június folyamán jelezték visszairatkozási szándékukat, azok a megadott e-mail címükre megkapják az elérhetőséget!

A fent megjelölt valamely időpontban a zeneiskolában személyes megjelenés alkalmával szükséges az iskola által kinyomtatott adatlap aláírása ill. a térítési díj befizetése.

Minden egyéb tudnivaló megtalálható a beiratkozási linken. Bővebb információ: +36 30 294-7278

Meghallgatás új növendékek számára a 2020/2021-es tanévre

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

A Fóti Zeneiskola-AMI-ban meghallgatást tartunk 2020. augusztus 27-én 16-tól 18 óráig, leendő hangszeres növendékeink számára.

Várunk mindenkit szeretettel!

A zeneiskola tanárai

Fóti Zeneiskola AMI 2020-2021 tanévi térítési/tandíjai

Tisztelt szülők, kedves jelenlegi és jövőbeni növendékek!

A zeneiskolában kifüggesztésre kerültek a 2020/2021 tanév térítési és tandíjai valamint a Dunakeszi Tankerületi Központ hatályban lévő Térítési és tandíj szabályzata, mely honlapunkon a “Dokumentumok” menüpont alatt tekinthető meg.


TÁJÉKOZTATÓ A TANTERMEN KÍVÜLI, DIGITÁLIS MUNKARENDBEN VALÓ RÉSZVÉTEL SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSRŐL

A tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett oktatás a már megszokott, tantermi órától eltérő adatkezeléseket is maga után vonhat. Az iskolában érvényesülő általános adatkezelési szabályokon túl az online térben megtartott órák során is kiemelt figyelmet fordítunk az adatvédelem és adatbiztonság érvényesülésére. Ennek egyik eleme ez a tájékoztatás is.
Az adatkezelő a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény értelmében a köznevelési intézmény.
Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei:
FÓTI ZENEISKOLA-AMI
2151 Fót, Dózsa György út 12-14.
Intézményvezető: Cselőteiné Z. Katalin
Telefonszám: +36 30/ 294 8518

Az adatkezelés jogi háttere
Az adatkezelésre vonatkozóan számos jogszabály tartalmaz kötelező előírásokat. Ezek közül az egyik, amivel gyakran lehet találkozni a GDPR, de számos esetben az Infotörvényre is hivatkozik az adatkezelő.
Az adatkezelés jogalapja, a kezelt adatok köre
A tantermen kívüli, digitális munkarendben megvalósuló oktatás során a személyes adatok kezelését az előbb említett Általános Adatvédelmi Rendelet, a GDPR teszi jogszerűen lehetővé az iskola, mint köznevelési intézmény (adatkezelő) számára.
Az ún. jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja, vagyis ez az adatkezelés az oktatás keretében végzett feladatok végrehajtásához szükséges. A tanárok az oktatási-nevelési feladatuk elvégzése érdekében kezelhetik a tanulók személyes adatait.

Az oktatási-nevelési feladat során kezelt személyes adatok, így különösen a fénykép, videofelvétel, vagy hangfelvétel kezelésének célja
– az ingyenes és kötelező alapfokú, valamint az
– ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú nevelés-oktatáshoz való jog biztosítása,
– a köznevelési intézmény jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása, és
– a digitális munkarendben végzett oktatási tevékenység ellátásával kapcsolatos feladatok végzése, kapcsolattartás, az ismeretek átadása és az ismeret (számonkérés) vagy jelenlét ellenőrzése.
Csak a fent meghatározott célok elérése érdekében és azzal arányosan lehet kezelni az oktatás során keletkezett személyes adatokat, betartva az adatkezelésre vonatkozó alapelveket, biztonsági előírásokat.
Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés alapvetően az adatkezelési cél megvalósulásáig tart. Ezért a tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett oktatás során keletkezett, a tanulóról készült, vagy a tanuló saját magáról készített és elküldött fénykép, videofelvétel vagy hangfelvétel adatokat a pedagógus az értékelés megtörténte után, de legkésőbb a tanév végén haladéktalanul, vissza nem állítható módon törölni köteles.
Adatbiztonság
Tekintettel arra, hogy a személyes adatok kezelése nem csak az iskola falain belül történik, a biztonságos környezet megteremtése közös feladat, így mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy megakadályozzuk az adatkezeléshez használt eszközök, adattárak, belépési jelszavak stb. illetéktelenek (a családtagok is ennek minősülhetnek) általi hozzáférését. Mindezekre tekintettel el kell kerülni a tanulók (szülői felügyeletet gyakorló személy) által megküldött/feltöltött videók adathordozóra történő kimásolását.
A pedagógust a tanulóval kapcsolatosan tudomására jutott adatok vonatkozásában az Nkt. alapján titoktartási kötelezettség terheli.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok érvényesítése és a jogorvoslati lehetőségek
Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és a tanuló jogainak védelme érdekében a tájékoztatás megadása, az adatokba történő betekintés biztosítása, illetve azokról másolat kiadása is az érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) személyének azonosításához kötött.
Kiskorú tanuló esetén, a szülői felügyeletet gyakorló személy gyakorolhatja ezeket a jogokat.
Az adatkezelő, az érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről a kérelmet benyújtót írásban vagy elektronikusan benyújtott kérelem esetén elektronikus úton értesíti.
Tájékoztatás és hozzáférés joga:
Az adatkezeléssel érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) a köznevelési intézményhez, mint adatkezelőhöz eljutatott kérelmében tájékoztatást kérhet arról, hogy a tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett feladatellátás során készült-e a tanulóról felvétel, és ha igen, milyen felvételek készültek.
Az adatkezeléssel érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) a köznevelési intézményhez, mint adatkezelőhöz eljutatott kérelmében tájékoztatást kérhet arról, hogy ki, milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból, mennyi ideig és milyen személyes adatokat kezel a tanulóról, továbbá arról, hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, a tanuló mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a tanuló személyes adatait.
Helyesbítéshez való jog:
Az adatkezelés jellegére tekintettel az érintett helyesbítéshez való jogának gyakorlása logikailag kizárt.
Tiltakozás joga:
A tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy), a tanuló saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az adatkezelő a személyes adatokat a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné.
Törléshez való jog:
A tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán a tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) csak akkor élhet a törléshez való jogával, ha az adatkezelő köznevelési intézmény közfeladat ellátása keretében végzett feladata végrehajtásához az adat nem szükséges.
A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog:
A tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) kérheti, hogy a tanuló személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza, amennyiben az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen. Ez utóbbi esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Jogorvoslathoz való jog:
Ha az feltételezhető, hogy sérültek a tanuló adatkezeléssel kapcsolatos jogai, az adatkezelő a tanuló személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor
– az iskolához, mint adatkezelőhöz lehet fordulni, vagy
– lehet kérni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatát, továbbá
– lehetőség van a személyes adatok védelme érdekében bírósághoz fordulni.

Tájékoztatás

Kedves Szülők, Pedagógusok, Gyermekek!

A járványhelyzetre való tekintettel, iskolánkban is bevezetjük a látogatási szünetet. A kormány újabb határozatáig nem lesznek személyes kapcsolatú zeneórák.
Kérem a pedagógusokat, mérjék fel, hogyan tudják tartani a kapcsolatot a tanulókkal, az online térben, meg tudják-e oldani a videokapcsolatos órákat.
Miután a Zeneiskola tárgyi feltételei szegényesek, ezért a tanulók feladata elsősorban a régebbi darabok átismétlése, a vizsgára kijelölt művek gyakorlása lesz. Kérem a szülőket, erre buzdítsák gyermekeiket.
További intézkedésig kérem, figyeljék az iskola honlapját, Facebook oldalát.

Üdvözlettel:
Cselőteiné Z. Katalin intézményvezető

Fót, 2020. március 16.

FARSANGI KONCERT A ZENEISKOLÁBAN!!!

Meghívó jótékonysági hangversenyre!

Térítési és tandíjak befizetése a 2019-2020 tanév II. félévére – Új növendékek beiratkozása

Közeledő események

Nincsenek közelgő események